De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de privacyrechten van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Op basis van de AVG is deze privacyverklaring opgesteld.

Verwerken

Voor een goede uitvoering van het therapietraject verwerkt Sandra Heinen-Weertman, therapeut en praktijkhouder van Regressietherapie Roosendaal (hierna te noemen: ‘therapeut’), persoonsgegevens van de cliënt. Onder het verwerken van persoonsgegevens vallen alle handelingen die de therapeut met deze gegevens ten behoeve van het traject uitvoert, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van de persoonsgegevens in het cliëntdossier en het uitwisselen van gegevens met de cliënt en eventuele derden.

Persoonsgegevens

Er worden uitsluitend persoonsgegevens van de cliënt verwerkt die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het therapietraject, zoals overeengekomen in de met de cliënt afgesloten behandel-/begeleidingsovereenkomst. Het gaat daarbij om persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en geslacht. Het gaat ook om bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheids-gegevens en religieuze gegevens, die voor het traject van belang zijn. Met de ondertekening van de behandel/begeleidingsovereenkomst gaat de cliënt akkoord met de verwerking van zijn/haar (bijzondere) persoonsgegevens door de therapeut ten behoeve van het traject.

Doeleinden

De therapeut verwerkt de persoonsgegevens met het doel het traject conform de behandel-/ begeleidingsovereenkomst uit te voeren. Specifiek gaat het onder meer om de volgende doeleinden:

  • het bieden van een optimale behandeling/begeleiding;
  • het beheren van een cliëntdossier;
  • get verrichten van administratieve en fiscale handelingen, zoals facturering en belastingaangifte.

In geval de therapeut persoonsgegevens voor intercollegiale toetsing, supervisie en/of marketing-doeleinden wil gebruiken, vraagt zij hiertoe vooraf aan de cliënt toestemming.

Bewaartermijnen

De therapeut zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Betreft het een therapietraject, dan blijven de gegevens in het cliëntdossier, conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, 15 jaar bewaard.

Beveiliging

De therapeut heeft als enige toegang tot de persoonsgegevens zoals vastgelegd in het cliëntdossier. De therapeut heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om onbevoegde toegang en verlies van deze gegevens tegen te gaan.

Delen met anderen

In het kader van een optimale behandeling/begeleiding van de cliënt kan de therapeut de persoonsgegevens van de cliënt aan derden verstrekken. Zo kan de therapeut besluiten om met de bedrijfsarts, huisarts of andere behandelaars/begeleiders van de cliënt contact op te nemen, indien de therapeut dit voor het traject noodzakelijk acht. De therapeut vraagt hiertoe vooraf aan de cliënt toestemming, een en ander zoals vastgelegd in de behandelovereenkomst.

In het kader van de algemene bedrijfsvoering maakt de therapeut gebruik van diensten van derden, zoals een administratiekantoor en ICT-leveranciers. Deze derden mogen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de aangeboden diensten, zoals facturering en hosting van data, een en ander conform de wet waarbinnen deze organisaties opereren.

Recht op inzage

De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens, waaronder het cliëntdossier, in te zien. Daartoe dient de cliënt een schriftelijk verzoek in aan de therapeut. Na ontvangst van het verzoek ontvangt de cliënt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, zijn/haar persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan de cliënt verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

De cliënt wordt verzocht eventuele klachten over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens direct te bespreken met de therapeut. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan de cliënt zijn/haar klacht aan de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens voorleggen.